SPK, gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin düzenleme yaptı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde yaptığı değişikliğe gitti ve Resmi Gazete’de yayınlanarak bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Buna göre, Kurucu ve Portföy yöneticisi tanımlarına “gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketini” kısmı ilave edilirken, tebliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, “Bununla birlikte, fon, tapuya tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme talepleri dâhil olmak üzere her türlü sicil işlemleri ile ortağı olacağı anonim ortaklıkların kuruluş, sermaye artırımı veya pay devri işlemleri dahil her tür ticaret sicili işlemleriyle sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur.” şeklinde değiştirildi. Tebliğin dokuzuncu maddesi de şu şekilde değiştirildi: “4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen gayrimenkul yatırımlarının yapılması veya bu yatırımların fon portföyünden çıkarılması öncesinde işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin örnekleri işlemlerin gerçekleştirilmesinden makul bir süre önce portföy saklama tebliği kapsamındaki sorumluluklarının yerine getirilebilmesini teminen portföy saklayıcısına gönderilir. Makul süre tanımına ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin gönderim usullerine portföy saklama sözleşmesinde yer verilir.” Tebliğin 12. maddesinin7. fıkrası, “Katılma paylarının yatırımcılara satışına başlanmadan önce kurucu ve portföy yöneticisi tarafından fon katılma payları kendi portföyüne alınabilir ve/veya gerekçeli yönetim kurulu kararı alınarak fona borç verilebilir.” şeklinde genişletildi. SPK, gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin düzenleme yaptı #1 Fonlar, altın ve diğer kıymetli madenler dışındaki emtia ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapılamayacağı netleştirildi. Tebliğdeki değişiklikle, portföy yönetim ücreti, sabit bir tutar olarak veya fonun portföy değerinin, toplam değerinin veya aktif toplamının belli bir oranı olarak veya Kurulca uygun görülen yöntemle belirlenebilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir