Bireysel kredilerle bağlantılı sigortaların uygulama esasları değişti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) Yönetmelik hükümleri hakkında sektörü kapsayan düzenlemeleri içeren, “Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre, Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tutarından birinci derecede alacaklı” ibaresi “tutarı üzerinde öncelikli hak sahibi” olarak değiştirilirken, Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına “Zorunlu sigorta”, “Kalıcı veri saklayıcısı” ve “Kurum”u tanımlayan bentler eklendi. Değişiklikle, kredi kuruluşunun aracı olduğu kredi bağlantılı sigortalarda, Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenen bilgilendirme metinleri verilmeyeceği ve kredi kuruluşunun aracı olmadığı poliçelerde Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında işlem tesis edileceği belirlendi. Ayrıca, sigorta sözleşmesinin akdi sonrasında; kredi kuruluşu tarafından kredi kullanan kişiye ilgili sigorta sözleşmesine ilişkin mevzuattan kaynaklı hakları konusunda poliçenin yürürlüğe girmesiyle eş zamanlı olarak kısa mesaj veya SEDDK tarafından belirlenecek iletişim araçları ile bilgi verilecek. Bu fıkra uyarınca yapılacak bilgilendirmelerin usul ve esaslarını ise SEDDK belirleyecek. Bireysel kredilerle bağlantılı sigortaların uygulama esasları değişti #1 Krediyle bağlantılı sigortalarda; kredi kullananın sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresiyle uyumlu ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan sigorta poliçesi kredi kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şart hükümsüz olacak. Kredi kullanan, sigorta sözleşmesini sona erdirmek için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem kullanmak zorunda bırakılamayacak. sigorta Yönetmeliğin, “Hakların kullanımı” başlığında ise şu değişiklikler yapıldı: “Dain-i mürtehin bulunan sigorta poliçelerine yönelik; cayma ve iştira talepleri dain-i mürtehinin her defasında, tercihine göre yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı vasıtası ile bilgilendirildiği günü izleyen beşinci iş gününün sonunda sonuç doğurur. Birinci fıkraya ilişkin işlemlerde bu Yönetmeliğin 11’inci maddesi, 6102 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve zorunlu sigortaların sonlandırılmasına ilişkin hükümler ile sigortacılık mevzuatında yer alan özel düzenlemeler saklıdır. Bu düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri dikkate alınır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar kurumca belirlenir.” Söz konusu yönetmeliğin, 2. maddesi ile değiştirilen 7. maddenin yedinci fıkrası ve 5. maddesi ile eklenen 13. maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları 1 Nisan 2022’de, diğer hükümleri ise 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir